<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1231923766821257&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

English | Français | Español | Nederlands | Italiano | 日本語 | 한국어 | 中文 Português

1.Beleidsverklaring

1.1 
Alle informatie die wordt verzameld, bijgehouden of op een andere manier wordt verwerkt door Checkster, Inc., 926 Diablo Ave #305, Novato, CA 94947, info@checkster.com of + 1 866 800-0709 ("Checkster"of "Wij") en gerelateerd is aan eender welke persoon, is onderworpen aan dit beleid. Dit beleid bepaalt (i) de rechten van individuen met betrekking tot hun persoonlijke informatie, en (ii) de verantwoordelijkheden van Checkster bij het toegang krijgen tot en het gebruik van dergelijke persoonlijke informatie. 

1.2 
De bepalingen van deze beleidsverklaring zijn een aanvulling op, dus geen vervanging van, enige andere bepalingen van de geldende wetgeving en voorschriften inzake gegevensbescherming. Indien er zich een conflict voordoet tussen de geldende wetgeving en voorschriften inzake gegevensbescherming en de bepalingen van deze beleidsverklaring, dan hebben de geldende wetgeving en voorschriften inzake gegevensbescherming voorrang.

1.3 
Checkster kan deze beleidsverklaring op eender welk moment wijzigen. Gelieve deze beleidsverklaring regelmatig te checken via http://www.checkster.com/privacybeleid-dutch om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

2. Definities

2.1 
Verantwoordelijke voor de Verwerkingis de organisatie die bepaalt welke de doelstellingen zijn van de Verwerking van de Persoonlijke Gegevens en de manier waarop dat gebeurt. Checkster zal als Verantwoordelijke voor de Verwerking optreden als:

(a) Persoonlijke Gegevens Verwerkt worden met het oog op Doelstelling 3.1(c) en, in bepaalde omstandigheden, met het oog op Doelstelling 
3.1(b); en

(b) in ieder geval waarbij de Betrokkene gebruik maakt van de diensten van Checkster voor eigen doeleinden.

2.2 
Betrokkenen zijn in deze beleidsverklaring alle geïdentificeerde en te identificeren natuurlijke personen over wie Checkster Persoonlijke Gegevens bezit. 

2.3 
Gegevensverwerker is de organisatie die Persoonlijke Gegevens Verwerkt namens de Verantwoordelijke voor de Verwerking. Wanneer er Persoonlijke Gegevens Verwerkt worden met het oog op Doelstelling 3.1(a) en, in bepaalde omstandigheden, met het oog op Doelstelling 
3.1(b), zal Checkster optreden als Gegevensverwerker namens de klant van Checkster, behalve als de Betrokkene gebruik maakt van de diensten van Checkster voor eigen doeleinden.

2.4 
Persoonlijke Gegevens zijn alle gegevens met betrekking tot een levende persoon die toelaten die persoon te identificeren, ofwel op basis van die gegevens alleen, of in combinatie met andere informatie die in het bezit is of wellicht in het bezit kan komen van Checkster. Een omschrijving van de Persoonlijke Gegevens vindt u in Schema 1;

2.5 
Verwerking is elke handeling of een reeks handelingen die wordt/worden toegepast op Persoonlijke Gegevens of een verzameling Persoonlijke Gegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorgifte, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, evenals het afschermen, wissen of vernietigen van Persoonlijke Gegevens.

2.6 
Gevoelige Gegevens omvatten, onder meer, Persoonlijke Gegevens die informatie bevatten over ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of filosofische overtuigingen, lidmaatschap van een syndicale organisatie, en de Verwerking van gegevens in verband met iemands gezondheid of seksleven. 

3. Verzameling en Gebruik van Persoonlijke Gegevens

3.1 
Checkster kan Persoonlijke Gegevens Verwerken met het oog op de volgende doelstellingen, in opdracht van de Verantwoordelijke voor de Verwerking (de Doelstellingen):

(a) Om zijn diensten te kunnen aanbieden;

(b) Om zijn website aan te sturen, te beheren en te optimaliseren en om problemen met de website te kunnen detecteren;

(c) Voor direct marketingdoeleinden zodat Checkster de Betrokkene informatie kan aanbieden over producten en diensten die interessant kunnen zijn voor de Betrokkene. Het Verwerken van Persoonlijke Gegevens voor direct marketingdoeleinden zal alleen gebeuren met uitdrukkelijke toestemming van de Betrokkene;

3.2 
Persoonlijke Gegevens met betrekking tot een gebruiker van de diensten van Checkster (Gebruiker van Checkster) zullen worden verzameld bij de Gebruiker van Checkster zelf, bij de klant van Checkster (als de gebruiker van Checkster niet zelf een klant van Checkster is) of bij elke persoon die door de gebruiker van Checkster is aangeduid als een mogelijke respondent.

3.3 
Persoonlijke Gegevens met betrekking tot respondenten worden verzameld bij de respondenten zelf of bij de gebruiker van Checkster.

3.4 
Checkster zal Persoonlijke Gegevens Verwerken in zoverre dat relevant is voor de Doelstellingen. In het geval er geen Gevoelige Gegevens nodig zijn om een van de doelstellingen te realiseren, zal Checkster geen Gevoelige Gegevens Verwerken. Checkster vraagt iedereen die gebruik maakt van zijn diensten (als gebruiker van Checkster, als respondent of in een andere rol) om geen Gevoelige Gegevens te delen over zichzelf of over andere personen.

3.5. 
Checkster kan functionaliteiten aanbieden van derden door u door te sturen naar hun website. Als u de website van die derde partij bezoekt, zijn uw keuzes betreffende uw privacy en de gegevens die u deelt met deze derde partij, onderworpen aan het privacybeleid van deze derde partij, en dus niet aan dat van Checkster. Checkster zal een duidelijke disclaimer voorzien wanneer u wordt doorgestuurd naar websites van derden waar het privacybeleid van Checkster niet van toepassing is, en u zult de keuze krijgen om door te gaan op de Checkster-website zonder de derde partij te gebruiken.

4. Tijdige Verwerking

4.1 
Checkster zal Persoonlijke Gegevens bewaren in overeenstemming met de geldende wetgeving en voorschriften inzake gegevensbescherming. In geen geval zullen Persoonlijke Gegevens langer bewaard worden dan nodig voor het realiseren van de Doelstellingen, tenzij wettelijk bepaald is dat de gegevens langer bewaard moeten worden. Als Checkster optreedt als Gegevensverwerker, dan zal de duur van deze termijn bepaald worden door de Verantwoordelijke voor de Verwerking.

5. Rechten van de Betrokkene

5.1 
Elke Betrokkene heeft recht op toegang tot de Persoonlijke Gegevens die de Gegevensverwerker over hem of haar bezit. Tevens heeft elke Betrokkene het recht om een verzoek in te dienen tot rechtzetting of tot verwijdering van de Persoonlijke Gegevens of tot beperking van de Verwerking van Persoonlijke Gegevens met betrekking tot de Betrokkene of tot verzet tegen de Verwerking van dergelijke Persoonlijke Gegevens. Tot slot heeft elke Betrokkene het recht op overdracht van gegevens. Als Checkster niet de Verantwoordelijke voor de Verwerking is:

(a) zal Checkster het verzoek voorleggen aan de Verantwoordelijke voor de Verwerking; of

(b) de Betrokkene mag ook rechtstreeks contact opnemen met de Verantwoordelijke voor de Verwerking. De contactgegevens van de Verantwoordelijke voor de Verwerking zullen worden vermeld in de eerste e-mail die de Betrokkene ontvangt, waarin hij of zij wordt uitgenodigd om gebruik te maken van de diensten van Checkster.

5.2 
De Betrokkene heeft het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit als hij of zij meent dat Checkster zijn of haar Persoonlijke Gegevens Verwerkt in strijd met de geldende wetgeving en voorschriften inzake gegevensbescherming. Checkster raadt de Betrokkenen echter sterk aan om Checkster te contacteren in verband met eender welke klacht of vraag (zie sectie 10 voor onze contactgegevens) alvorens klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. 

5.3 
De Betrokkene heeft het recht om zich op eender welk moment te verzetten, om redenen die verband houden met zijn of haar specifieke situatie, tegen de Verwerking van Persoonlijke Gegevens die betrekking hebben op hem of haar. De Verantwoordelijke voor de Verwerking zal niet langer die Persoonlijke Gegevens Verwerken, tenzij hij dwingende, legitieme gronden voor de Verwerking kan aantonen, die voorrang hebben op de belangen, de rechten en vrijheden van de Betrokkene, of voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een recht in rechte. Als Checkster niet de Verantwoordelijke voor de Verwerking is:

(a) zal Checkster elk verzet tegen de Verwerking van Persoonlijke Gegevens voorleggen aan de Verantwoordelijke voor de Verwerking; of

(b) de Betrokkene mag ook rechtstreeks contract opnemen met de Verantwoordelijke voor de Verwerking om zich te verzetten tegen de Verwerking van zijn of haar Persoonlijke Gegevens. De contactgegevens van de Verantwoordelijke voor de Verwerking zullen worden vermeld in de eerste e-mail die de Betrokkene ontvangt, waarin hij of zij wordt uitgenodigd om gebruik te maken van de diensten van Checkster.

5.4 
Als wij Persoonlijke Gegevens Verwerken voor direct marketingdoeleinden, dan heeft de Betrokkene op eender welk moment het recht om zich te verzetten tegen de Verwerking van Persoonlijke Gegevens met betrekking tot hem of haar voor dergelijke marketingdoeleinden.

6. Gegevensbescherming

6.1 
Checkster verzekert dat gepaste technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen zullen worden genomen tegen het illegaal en ongeoorloofd Verwerken van Persoonlijke Gegevens, en tegen het misbruik, de vernietiging, de bekendmaking, de overname, het onopzettelijk verlies van of schade aan Persoonlijke Gegevens.

7. Bekendmaking van Persoonlijke Gegevens

7.1 
Als het aangewezen is om een van de Doelstellingen te bereiken, kan Checkster de Persoonlijke Gegevens delen met de volgende categorieën van ontvangers:

(a) Checkster zal Persoonlijke Gegevens openbaren aan klanten van Checkster. 

(b) Checkster kan Persoonlijke Gegevens delen met een dochter- of moedermaatschappij.

(c) Checkster kan Persoonlijke Gegevens ook delen met externe leveranciers van IT-gerelateerde diensten.

8. Overdracht van Persoonlijke Gegevens aan een derde land

8.1 
Aangezien Checkster gesitueerd is buiten de Europese Economische Ruimte (EER), garanderen Checkster en de klant van Checkster dat enige overdracht van Persoonlijke Gegevens zal gebeuren in overeenstemming met de geldende wetgeving en voorschriften inzake gegevensbescherming. Checkster en de Europese klant van Checkster hebben een contract (of een ondertekende Modelclausule ) afgesloten voor de overdracht van Persoonlijke Gegevens naar landen die niet tot de Europese Unie of de EER behoren. Dit contract bevat de modelcontractbepalingen goedgekeurd door de Europese Commissie. Een kopie van dit contract is beschikbaar op verzoek. 

8.2 
Checkster zal geen Persoonlijke Gegevens overdragen naar landen buiten de Europese Economische Ruimte die geen passend niveau van bescherming bieden, tenzij deze overdracht noodzakelijk is om de Doelstellingen te realiseren. In dat geval zal Checkster garanderen dat de overdracht gebeurt in overeenstemming met de geldende wetgeving en voorschriften inzake gegevensbescherming.

Wereldwijde klanten zullen hun gegevens in Europa stockeren of een Modelclausule ondertekenen met Checkster.

8.3 Algemene Verordening Gegevens Bescherming (GDPR) Europese Vertegenwoordiger

Conform Artikel 27 van de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (GDPR) heeft Checkster Inc. European Data Protection Office (EDPO) aangeduid als zijn GDPR-vertegenwoordiger in de EU. U kunt EDPO contacteren met zaken met betrekking tot de GPDR door:

In overeenstemming met Artikel 37 van de GPDR werkt Checkster samen met  CMS (Cameron McKenna Naborro Olswang LLP) Legal, een multinationaal advocatenkantoor, voor alle zaken met betrekking tot dataprivacy.   Voor alle vragen of bekommernissen in verband met het persoonlijke gegevensbeleid en de handelswijzen daarrond van Checkster, kunt u CMS Legal, onze Data Protection Officer, contacteren via:

 • CMS Debacker cvba/scrl
  Tel      +32 2 743 69 00
  Fax     +32 2 743 69 01
  Mobile +32 497 535 225
  office@cms-db.com
  Chaussée de la Hulpe 178
  1170 Brussels
  Belgium

9. Cookies

9.1 
Onze website maakt gebruikt van kleine tekstbestanden, ‘cookies’ genaamd. Deze cookies zijn kleine bestanden die op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt. Door gebruik te maken van cookies, kan Checkster u een betere surfervaring aanbieden.

9.2 De volgende cookies worden gebruikt op deze website:

— Gebruikersinput-cookies: dit zijn sessiecookies die worden gebruikt om de input van de gebruikers te registreren. Zij zijn nodig om de website goed te laten werken. Dit zijn tijdelijke bestanden die verwijderd worden wanneer u uw browser sluit. 
— Authenticatie-cookies: dit zijn sessiecookies die worden gebruikt om de gebruiker te identificeren eens hij of zij zich heeft aangemeld. Deze cookies zijn nodig om te zorgen dat gebruikers zich kunnen authentiseren tijdens opeenvolgende bezoeken aan de website en zich toegang kunnen verschaffen tot geautoriseerde inhoud. Dit zijn tijdelijke bestanden die verwijderd worden wanneer u uw browser sluit. 
— Google Analytics: Google Analytics wordt gebruikt om te volgen hoe bezoekers de website gebruiken (hoeveel tijd ze besteden op de website, welke pagina’s ze bezoeken, enzovoort). Dit helpt ons beter te begrijpen hoe bezoekers met onze website omgaan, wat ons toelaat om de algemene werking te verbeteren.  Google Analytics is niet noodzakelijk voor de goede werking van de website.

Checkster gebruikt geen cookies van derden of flash cookies.

9.3 
U kunt op eender welk moment weigeren dat wij cookies gebruiken. Het volstaat om bij de instellingen van uw browser het gebruik van cookies te beperken of uit te sluiten, of om de cookies die al op uw computer staan te verwijderen. In dat geval kunt u mogelijk echter niet alle functies van onze website gebruiken.

Cookie-instellingen kunnen variëren per browser. De onderstaande links begeleiden u verder bij het uitschakelen van cookies in uw browser, en/of bij het verwijderen van cookies:

— Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en;
— Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-US/windows-vista/Block-or-allow-cookies en http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11-win-7;
— Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences?redirectlocale=en-US&redirectslug=Enabling+and+disabling+cookies en https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored;
— Safari: http://support.apple.com/kb/index?page=search&fac=all&q=cookies%20safari).

Klik hier om meer te weten te komen over ons Cookiebeleid: http://www.checkster.com/cookie-policy 

10. Contact

10.1 Voor privacy-kwesties, vragen of klachten met betrekking tot de toepassing van deze Beleidsverklaring of om hun recht op toegang of rechtzetting binnen de context van deze Beleidsverklaring uit te oefenen, kunnen individuen contact opnemen met het Checkster Support Team via het e-mailadres support@checkster.com.

10.2

Als u, om welke reden dan ook, meent dat u het slachtoffer bent geworden van een inbreuk in verband met persoonlijke gegevens door Checkster, dan kunt u de details hierover e-mailen naar info@checkster.com.

Schema 1: BESCHRIJVING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS
Wij kunnen de volgende Persoonlijke Gegevens verzamelen:

- IP-adres;
- Volledige naam;
- Adres;
- Telefoonnummer;
- E-mailadres;
- Financiële informatie (i.e. kredietkaartnummers of wachtwoorden);
- Voor respondenten: functietitel, huidige werkgever, vorige werkgever en relatie met de kandidaten en alle andere Persoonlijke Gegevens die worden verstrekt bij de beoordeling van een respondent;
- Voor tewerkstellingscontrole: vorig loon van de kandidaat, reden voor vertrek en alle andere Persoonlijke Gegevens die worden verstrekt bij de beoordeling van een respondent;
- Demografische informatie (i.e. informatie die u verstrekt of die wij verzamelen, die geen persoonlijke of financiële informatie is; het kan onder meer gaan om: postcode, gebruikersnaam, aankoopgeschiedenis, browsegeschiedenis, zoekgeschiedenis, registratiegeschiedenis).

Privacybeleid laatste update 10 mei 2018